Обслужващо дружество


Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел дейността на „Инвест пропърти” АДСИЦ ще се осъществява не от собствен персонал, а по договор от външни лица – специализирани търговски дружества (обслужващи дружества).

 

Обслужващо дружество на „Инвест пропърти” АДСИЦ – гр.Враца е „Максима инвест” ЕООД – гр.Враца.

 

“МАКСИМА ИНВЕСТ” ЕООД e с предмет на дейност посредническа и консултантска дейност по наемане, арендуване, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

 

Обслужващото дружество разполага с необходимия кадрови потенциал за предоставяне на консултантски услуги в областта на сключване на сделки и управление на недвижими имоти, извършване на строителство, счетоводната отчетност и данъчното законодателство.

 

Съдружниците в Обслужващото дружество са дългогодишни служители на “Борса имоти” ЕООД, гр.Враца. Управителят на “Борса имоти” ЕООД е управител в “Максима инвест” ЕООД. "Борса имоти" ЕООД е съучредител на Националното сдружение за недвижими имоти (НСНИ) в България. Участва активно и е член на значими световни организации, свързани  с недвижимите имоти като International Real Estate Federation (FIABCI), Central European Real Estate Associations Network (CEREAN). Има награди за принос и сертификати за участие в големи форуми на двете организации. Мениджърския екип на “Борса имоти” ЕООД, които е и ръководен екип на “Максима инвест” ЕООД е вземал участие в тези форуми.

 

Обслужващото дружество е учредено през декември 2005 г. и към настоящия момент има реализиран проект в областта на търговията с недвижими имоти, а именно покупката на поземлен имот в централна градска част на гр. Враца, последващото му застрояване с жилищна сграда с търговски обекти и извършена продажба. Екипът на дружеството е квалифициран за извършване на дейности по управление и реализиране на сделки с имоти.  Екипът на “МАКСИМА ИНВЕСТ” ЕООД, изготвил сделката се състои от  висококвалифицирани професионалисти, подизпълнители в областта на строителството, архитектурата и обзавеждането на недвижими имоти.

 

Copyright © 2008 Инвест пропърти АДСИЦ