Инвестиционен посредник


Инвестиционен посредник, обслужващ първоначалното увеличение на капитала на Дружеството е  “ Първа финансово брокерска къща” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Енос” № 2.  “ Първа финансово брокерска къща” ООД е водещ инвестиционен посредник на българския капиталов пазар с опит в публичното и частно пласиране на корпоративни ценни книжа. През юни 2004 г., съвместно с ФК „Карол” АД реализира първично публично предлагане на акциите на “Инвестор.Бг” АД - първото IPO в историята на капиталовия пазар в България.

За годините на своето съществуване “ Първа финансово брокерска къща” ООД неизменно е сред водещите инвестиционни посредници в България.

Copyright © 2008 Инвест пропърти АДСИЦ