Във връзка с промяна на фамилното име на председателя на СД е направено вписване в Търговския регистър с номер 20130830120916


Copyright © 2008 Инвест пропърти АДСИЦ