Портфейл


Средствата, набрани след първоначалното - задължително увеличение на капитала на „Инвест пропърти” АДСИЦ  са 650 000 лв .

Дружестовото има закупен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 12259.1024.65 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и двадесет и четири точка шестдесет и пет/, находящ се в гр.Враца, с адрес: ул.”Втори юни” № 18, с площ 1 943 кв.м. /хиляда деветстотин четиридесет и три квадратни метра/. Терена е в Идеалния център на града. Цената на закупуване е 427 460 лв.

Съгласно действащия устройствен план е възможно да се построи сграда на четири жилищни етажа и мансарда, като на партерния етаж се развият магазини и офиси, а в сутерена  - гаражи и мазета при следните параметри:

Застроена площ/ЗП/- 1 000 кв.м., височина 15 метра; Разгъната застроена площ /РЗП/- 5 500 кв.м.;

Разгъната площ на жилищата /РЗП/ - 3500 кв.м.; Площ на магазините и офисите /ЗП/ - 1000 кв.м.;

Площ на гаражите и мазите /ЗП/ -  1 000 кв.м; Очакван срок на завършване края на 2008.

Предполагаема цена на застрояване средно на кв.м. 600 лв и предполагаема продажна цена около 1100 лв средно на кв.м.  Очаквана реализирана печалба около 2 000 000 лв.

На 18.12.2006 г.  „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца е закупил с  договор за покупко-продажба следните 11 броя незастроени урегулирани поземлени имоти, отредени за промишлено строителство в източна промишлена зона по кадастралната карта на гр.Враца , а именно: 12259.1027.248 с площ от 5011 кв.м.; 12259.1027.249 с площ от 4747 кв.м.; 12259.1027.250 с площ от 3885 кв.м.; 12259.1027.251 с площ от 2931 кв.м.; 12259.1027.252 с площ от 4731 кв.м.; 2259.1027.253 с площ от 4866 кв.м.; 12259.1027.254 с площ от 1977 кв.м.; 12259.1027.255 с площ от 2723 кв.м.; 12259.1027.256 с площ от 2642 кв.м.; 12259.1027.257 с площ от 3313 кв.м.; 12259.1027.258 с площ от 3120 кв.м. Терените са един до друг и са с обща площ 39 946 кв.м.  Продажната цена на имота е   1 600 000 лв.

   На 22.12.2006 г. бе сключен Договор за банков кредит между „Инвест Ппропърти” АДСИЦ-Враца и „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, като обезпечение по кредита са:
- 11 броя незастроени урегулирани поземлени имоти, отредени за промишлено строителство в източна промишлена зона по кадастралната карта на гр.Враца , с обща площ  39 946 кв.м.,
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 12259.1024.65, находящ се в гр.Враца, , с адрес: ул.”Втори юни” № 18, с площ 1 943 кв.м. ,трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди.
Кредита е в размер на 820 000.00 евро.
Срок на погасяване 25.12.2008 г.
Лихвата по кредита е EURIBOR, увеличена с 2.85 пункта надбавка. 

На 21.02.2007 г.  „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца е закупил с  нотариален акт за покупко-продажба следния недвижим имот: поземлен имот № 5029 в Южна промишлена зона по кадастралния план на гр. Видин, целият с площ 43 200 кв.м. ,заедно с построените в него сгради, подоробно описани в нотариален акт № 86, том ІІ, рег. № 1555, дело № 200 от 2007 г. .  Продажната цена на имота е   3 200 000 лв.

На 23.02.2007 г.  „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца бе сключен Анекс към договор за банков кредит от 22.12.2006 г. между „Инвест пропърти” АДСИЦ – Враца и „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, като обезпечение по договора е следния недвижим имот: поземлен имот № 5029 в Южна промишлена зона по кадастралния план на гр. Видин, целият с площ 43 200 кв.м. ,заедно с построените в него сгради. Кредита е в размер на 1 680 000 евро.  Срока на погасяване е 25.12.2008 г.


Второто увеличение на капитала на  “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ  приключи успешно на 27.04.2007 г. бяха записани нови 1 016 400 акции  и капитала на дружеството беше увеличен от  650 000 лева на 1 666 400 лева, чрез издаване на нови 1 016 400 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една.


На 21.12.2007 г.  "Инвест пропърти" АДСИЦ продаде  недвижим имот собственост на дружеството, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 12259.1027.282 /дванадесет  хиляди двеста  петдесет  и девет точка хиляда двадесет  и седем точка  двеста осмдесет и две/, находящ се в гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца , Адрес: Източна промишлена зона, с площ  от 13 615 /тринадесет хиляди шестстотин и петнадесет/ кв.м., трайно  предназначение: Урбанизирана, начин  на трайно ползване: незастроен имот за  производствен, складов обект, с площ  от 13 602 /тринадесет хиляди шестстотин и два/ кв.м  , за сумата от 1 335 000,00 лв /един милион триста тридесет и пет хиляди лева/ без ДДС/.

На 30.06.2009 г.  "Инвест пропърти" АДСИЦ продаде  недвижим имот собственост на дружеството, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 12259.1024.65 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и двадесет и четири точка шестдесет и пет/, находящ се в гр.Враца, с адрес: ул.”Втори юни” № 18, с площ 1 943 кв.м. /хиляда деветстотин четиридесет и три квадратни метра/ и започнатия строеж на жилищна сграда с търговски обекти за сумата от 1 600 000 лв. /един милион и шестотин хуляди лева /без ДДС/

 

Copyright © 2008 Инвест пропърти АДСИЦ